Reglement for Hedeland Naturpark

 

Fiskeforbud i Hedeland Naturpark

I Hedeland Naturpark er der igennem de seneste år konstateret faldende vandstand i Naturparkens søer og kanalanlæg. Tørre somre og mindre sne og nedbørsmængder er årsagen til den faldende vandstand, som bevirker, at fiskebestanden har mindre råderum og derfor er nemmere at fange. I/S Hedeland bestyrelse har derfor besluttet at der indtil videre er fiskeforbud i Hedeland Naturpark.

Herudover er der konstateret carolina cabomba i Fiskesø og Hundesø. Den sydamerikanske vandplante er stærkt invasiv og Miljøstyrelsen frygter at planten spredes til andre søer i Danmark. Miljøstyrelsen står for at bekæmpe planten i de to søer der begge ligger i den nordlige del af Hedeland. Bekæmpelsen forventes at pågå indtil 2023. Indtil Miljøstyrelsen meddeler at Fiskesø er fri for Caroline Cabomba er der derfor fiskeforbud i søen.

Fiskeforbuddet gælder derfor alle Hedelands søer og kanaler. Det er gældende indtil andet meldes ud.

 

Reglement for Hedeland Naturpark

For at kunne værne om vores unikke naturområder er det vigtigt, at alle naturområder holdes rene, og der udvises respekt for naturen.
Det betyder, at alle reglementer skal overholdes. Overtrædelse medfører bortvisning eller bødestraf efter 'Ordensbekendtgørelsen' (Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden). 

Planter

Det er tilladt at samle bær, nødder, svampe, mos og plukke blomster og urter til eget brug. Det gælder dog IKKE fredede plantearter som f.eks. orkideer, der hverken må plukkes eller opgraves. Man må dog gerne klippe eller skære en buket af grene fra løvtræer, der er højere end 10 m.
Vil du vide mere om naturen på området? Læs mere om områdets rige plante- og dyreliv

Færdsel

Reglement for færdsel i Hedeland Naturpark:

 • Hedeland er tilgængeligt døgnet rundt og al færdsel sker på eget ansvar. 
 • Det er ikke tilladt at henkaste eller aflæsse affald uden for affaldsbeholderne.
 • Al færdsel skal foregå til fods, på cykel eller til hest. Køretilladelse kan gives ved særlige anledninger eller arrangementer. Henvendelse sker til I/S Hedelands Sekretariat.
 • Der må ikke spilles høj musik uden særlig tilladelse.
 • Det er forbudt at færdes på privatejede arealer.
 • Alle arealer er tilgængelige, hvis der ikke er lukket ved skiltning.
 • Vær opmærksom på skilte med særlige forhold eller anvisninger, der kan være opsat for netop det areal, hvor du befinder dig. 
 • Åben ild og båltænding er ikke tilladt i naturparken. Vi henviser til Naturparkens opstillede grill- og opholdspladser.
 • Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt. 
 • Da det er forbundet med fare at nærme sig stejle skrænter og vådområder, frarådes det besøgende at færdes udenfor de anlagte stier.

Hunde

Den som færdes og opholder sig på anden måde i naturen end tilladt, kan straffes med bøde efter Naturbeskyttelsesloven § 89.
Reglement for hunde i Hedeland Naturpark:

 • Tag altid hensyn til andre besøgende. 
 • Hunde skal som hovedregel føres i snor.
 • Det er tilladt at lufte hunde uden snor i områdets hundeskove.
 • I hundekovene skal hunde altid følges af en ledsager med fuld kontrol over hunden. Hvis du er i tvivl om din hunds lydighed, bør din hund også være i snor i hundeskovene.
 • Det er ikke tilladt at medtage hunde i dyrefolde.
 • Det er ikke tilladt at anvende søer og vandløb til aktivitet med hunde. 
 • Husk at alle hunde – også de ellers fredelige og velafrettede – har et jagtinstinkt
 • Alle efterladenskaber skal samles op.
 • Vær opmærksom på, at det forstyrrer dyrelivet, når hunde får lov til at løbe frit - også når de er under opsyn og ikke laver synlige skader.
 • Husk at reglerne også gælder, selvom der ikke er opsat skilte.
 • Tænk på, at en gøende hund kan forskrække personer, dyr, cyklister mm.

Ridning

Ridning må kun finde sted på de afmærkede ridestier. Ridestierne er sorte/slaggebelagte, mens gang- og cykelstierne er grusstier.

Fiskeri, jagt og skydning

Fiskeri i søer og vandløb er ikke  tilladt. 
Jagt eller skydning må under ingen omstændigheder finde sted i Hedeland Naturpark.

Motorkørsel forbudt

Køretilladelse kan i særlige anledninger gives af I/S Hedelands Sekretariat. Der skal betales et gebyr for køretilladelsen.

På forhånd tak.

Bestyrelsen
I/S Hedeland