I/S Hedeland modtager Natur- og Råstofprisen i 2000

Hedeland Naturpark modtog i 2000 Natur og Råstofprisen, for efterbehandlingen af området til en række forskellige formål, primært af rekreativ art. Hedeland Naturpark strækker sig over et område på ca. 1500 ha. Det giver mulighed for at skabe en afveksling imellem intensive og ekstensive fritidsinteresser uden der opstår indbyrdes konflikter.

Efterbehandling- og udformning

Selve måden efterbehandlingen er udført på spænder fra det minimale, hvor det blev besluttet, at der kun skulle ske den nødvendige oprydning for at naturen kunne ordne resten, til den fuldstændig gennemarbejdede efterbehandling, som omfatter størstedelen af arealerne, hvor der er gennemført omfattende terrænreguleringer, beplantninger og anlagt stier, der forbinder de forskellige områdetyper og aktiviteter.

Udformningen af området er præget af en idébetonet overordnet planlægning, der i tide har taget højde for de landskabelige problemstillinger som råstofindvinding uundgåeligt skaber og vendt dem til spændende muligheder, set i et efterbehandlingsperspektiv. Efterbehandlingen af de mange etaper inden for det store graveområde er udført med stor dygtighed og kreativitet. Derfor tildeles området Natur- og Råstofprisen 2000.

Om Natur- og Råstofprisen

Formålet med prisen er at belønne og udbrede kendskabet til god efterbehandling af arealer, hvor man har indvundet råstoffer. Prisen er indstiftet i fællesskab af Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, og Foreningen af Danske Grus- og Stenindustrier og den uddeles normalt hvert andet år. 

Skov- og Naturstyrelsen vil tage initiativ til indkaldelse af forslag til bedømmelse. Prisen blev tidligere tildelt private indvindere, for særlig god efterbehandling. Reglerne for tildeling af prisen er nu ændrede, således at det er det pågældende areal, det tildeles prisen. Beviset herpå er en sten med Natur- og Råstofprisens logo opstillet på vinderarealet. Den eller de ansvarlige for udførelsen af efterbehandlingen modtager som bevis for deres indsats et diplom og en nål med prisens logo. 

Prisuddelingen administreres af Skov- og Naturstyrelsen, Hav- og Råstofkontoret, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, tlf. 39 47 200 00, i samarbejde med Foreningen af Danske Grus- og Stenindustrier.